U bent hier:    Onze kerk » Activiteitenboekje
 


De activiteiten van onze parochie in 2016-2017
vindt U via deze link

   
 2


 

Inleiding


Door middel van dit activiteitenboekje 2012 – 2013 wordt u allerlei informatie gegeven over wat er allemaal in onze parochie te doen is.

Wij hopen dat dit alles u aanspreekt en inspireert. Dit boekje  is echter niet ons enige communicatiemiddel. Eenmaal per 5/6 weken verschijnt ons parochieblad Onderweg en natuurlijk kunt u ons altijd vinden op onze website www.adelbertusparochie.nl

De Adelbertusparochie wil een uitnodigende en hartelijke parochie zijn waar iedereen welkom is! Weliswaar geworteld in de traditie van de wereldwijde katholieke Kerk, maar evenzeer levend en meelevend in de Nederlandse samenleving anno 2012.

Uiteraard staan wij open voor positieve, maar ook kritische reacties, die van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dit boekje, Onderweg en onze website beogen een informatieve en inspirerende hulp te zijn bij het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus. Dàt is immers het doel van ons kerk-zijn!

Namens het parochiebestuur,


Pastoor P.L.M. de Jong J.M. van de Mast – Holtkamp
Voorzitter Vicevoorzitter

T. 06-12748091

3


ADVENTSWEEK


In de Advent houden we een gebedsweek. Iedere deelnemer krijgt een boekje met teksten mee om thuis op te mediteren. Gedurende de gebedsweek kan men de ervaringen met deze meditatieve momenten in een kleine groep delen.

Plaats: grote vergaderkamer parochiecentrum
Tijd: wordt in overleg vastgesteld
Data: 9 t/m 15 december 2012
Begeleiding: Ruud en Maria van Ooijen
Aanmelden: secretariaat 023 – 5261626.

DOOPVOORBEREIDING


Denkt u eraan uw kind te laten dopen? In onze parochie worden regelmatig kinderen gedoopt. Iedere doopviering is altijd heel bijzonder. Over het algemeen wordt er gedoopt op zondagen, na de viering van 10.00 uur, maar een tijdstip later op de zondagmiddag is ook mogelijk. Wij vinden het ook fijn als u ervoor kiest uw kind te laten dopen tijdens een viering, zodat uw kind echt opgenomen wordt in de parochie-gemeenschap.

Ter voorbereiding houdt de pastoor een doopgesprek. U maakt kennis met elkaar, u spreekt over de betekenis van het doopsel en de viering.
In onze parochie zijn er de afgelopen jaren ook een aantal volwassen-dopen geweest. Het is een groot feest om dit te mogen meemaken en al helemaal om dit zelf te ondergaan.

Contact met Pastoor P. de Jong tel 06-12748091.

DOOP DANKFEEST


Het Doop dankfeest is een feestelijke dankviering waarbij de doopduifjes worden overhandigd aan de ouders van de kinderen die in het afgelopen jaar in onze parochiegemeenschap zijn gedoopt.

4

EERSTE HEILIGE COMMUNIE en de voorbereiding daarop


De Adelbertusparochie verzorgt samen met de parochiegemeenschap Schoten een Eerste Heilige Communieviering en het voorbereidende project “DOOR DE POORT”. Het Eerste communieproject is gericht op kinderen van ongeveer acht jaar. Kinderen van de groepen vier van de katholieke scholen in beide parochies (die bij school als katholiek zijn aangemeld) en kinderen in de parochiebestanden die in deze leeftijdscategorie vallen, worden hier voor uitgenodigd.  Zij volgen een programma van zes bijeenkomsten op zondagochtend, een voorstellingsviering en een verkennings- / speurtocht door de beide kerken.
De zes bijeenkomsten op zondagochtend zijn deels bij de Adelbertuskerk en deels bij de Mariakerk.
Voor de ouders is er een eerste informatieavond en later een drietal ouderavonden. Tijdens deze avonden worden de ouders geïnformeerd over het project en de Eerste Heilige Communie. De avonden met de ouders worden samen gehouden met die van de ouders van de communicanten van Spaarndam en Haarlemmerliede.
Ouders die dat willen kunnen mee werken aan de kinderbijeenkomsten en/of het samenstellen van de feestelijke viering.
Na de Eerste Heilige Communieviering is er,  zowel voor de kinderen als voor de ouders, een terugkombijeenkomst / evaluatiebijeenkomst.
De datum van de viering van de Eerste H. Communie in de Adelbertuskerk is bij het ter perse gaan van dit boekje nog niet bekend.

Contactpersonen: Marjan Frielink en Karin Duwel.

Informatie en opgave bij het secretariaat  tel. 023 5261626.

GELOVEN NU-groepen


Wat doe ik  met mijn lidmaatschap van de kerk? Wat betekent gedoopt en gevormd zijn in mijn dagelijks leven? Wat inspireert mensen? Wat doet een bijbelverhaal met mij? Wat verbindt mij met mensen om mij heen?
In een Geloven NU-groep kun je van gedachten wisselen over de invloed van je geloof op je dagelijks leven en hoe het dagelijks leven inspiratie kan krijgen uit ons gelovig zijn. Bent u bereid om daar één avond per maand/6weken in te investeren? Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan eens proeven.
Er starten diverse groepen.
Informatie bij:

 Bert en Wil Kouwenberg tel. 023-5251842
start :      info bij Bert en Wil Kouwenberg
plaats :   Parochiecentrum, ingang Rijksstraatweg 28


 Maria en Ruud van Ooijen tel. 023-5264748
start :     groep 1, maandag 24 september om 19.30 uur *
               groep 2, dinsdag 11 september om 19.30 uur
               groep 3, vrijdag 31 augustus om 14.00 uur
plaats :   Parochiecentrum, ingang Rijksstraatweg 28 of
               in de ontmoetingsruimte
   *bij Maria en Ruud van Ooijen thuis

 Anita Osinga   tel. 023-5278091 of 06-83171456
start :     maandag 3 september om 20.00 uur
plaats :   Kleverlaan 105, Haarlem bij Ria Laarman thuis

5

GEZINSVIERINGEN


De werkgroep Gezinsvieringen van de Adelbertusparochie maakt regelmatig, ongeveer 5 keer per jaar, vieringen voor het hele gezin, met name voor gezinnen met kinderen op de basisschool. Bij deze gezinsvieringen zingt het kinderkoor De Adelbekjes. De werkgroep verzorgt ook op Goede Vrijdag om 15.00 uur een Kinderkruisweg waarbij aan de hand van dia’s het lijdensverhaal van Jezus wordt verteld. Daarna mogen de kinderen bloemen bij het kruis leggen.


H. VORMSEL


Jongeren die in de tweede klas van het voortgezet onderwijs zitten kunnen meedoen aan de vormselvoorbereidingen en -viering. Het sacrament van het Vormsel wordt jaarlijks toegediend aan een groep jongeren van alle parochies van de Regio Delta, in een gezamenlijke viering van Woord en Gebed in één van de kerken van de regio. De vormselviering is altijd in november. Ter voorbereiding daarop komen zij vier keer samen (28 september, 5 oktober, 12 oktober en
19 oktober), met mensen van de stuurgroep Praatpaal en één van de pastores. Op een eigentijdse manier bereiden zij zich er op voor om na deze vier avonden zelfstandig te beslissen of ze wel of niet gevormd willen worden. De jongeren die mee willen doen stellen samen met de pastor de vormselviering samen.
Het gehele traject start met een informatieavond voor ouders en jongeren, en wordt georganiseerd door de Stuurgroep Praatpaal. Alle (gedoopte) jongeren in de parochiebestanden van de regio worden uitgenodigd voor de eerste informatieavond.
De Stuurgroep Praatpaal/Vormsel bestaat uit vrijwilligers van de diverse parochies.

De informatieavond (voor ouders en jongeren samen) is op dinsdag
11 september van 19.30 – 21.00 uur in het parochiecentrum Schoten
De regionale vormselviering is op zaterdag 24 november 2012 in de St. Engelmunduskerk in Driehuis
De vormheer is Deken A.M. Cassee

Contactpersoon: Marjan Frielink tel. 023 - 5260059

6

HUWELIJK


Je houdt van elkaar, je kiest voor elkaar. Als gelovig christen vind je het dan vanzelfsprekend om je toekomst met elkaar in Gods handen te leggen. Het Huwelijk is een sacrament. Dat betekent niet alleen dat je op Gods zegen mag rekenen, maar ook dat je een opdracht hebt naar elkaar en in deze wereld om de liefde van God zichtbaar te maken.
De huwelijksvoorbereiding bestaat uit een aantal gesprekken met de pastoor. Daarin zal natuurlijk de betekenis van het christelijk huwelijk ter sprake komen, maar ook biedt het de gelegenheid om met elkaar van gedachte te wisselen over datgene wat jullie zelf bezighoudt.
Tijdens de voorbereiding komt het samenstellen van een boekje natuurlijk ook ter sprake. Er is een ruime keuze uit teksten en gebeden waardoor jullie een boekje kunnen maken dat bij jullie past.
Het is van groot belang om op tijd een afspraak te maken over de datum van de huwelijksviering.

Contact met Pastoor P. de Jong tel 06-12748091

7


KINDERCATECHESE (KICA) 


Vanaf groep 5 van de basisschool kunnen kinderen deelnemen aan de Kicaclub. Er zijn vier jaargangen Kica. Iedere jaargroep komt ongeveer 8 – 10 keer per jaar bij elkaar.
Door middel van verhalen, spellen, werkbladen, film en gesprekjes leren de kinderen wat meer over de Bijbel en de katholieke kerk. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk verschillende werkvormen te gebruiken, om de bijeenkomsten voor de kinderen aantrekkelijk te houden.
Ieder jaar is er een cyclus van onderwerpen, die aan de orde komen.
Het eerste jaar wordt er stil gestaan bij een aantal feesten van het (kerkelijk) jaar, zoals St. Maarten, Kerstmis, Valentijnsdag, Pasen.
In het tweede en derde jaar wordt uitgegaan van het Oude en het Nieuwe Testament.
En in het vierde jaar “cirkelen” we rondom de Geloofsbelijdenis.
Eén keer per jaar is er een gezamenlijke avond met alle Kicagroepen.
De Kica-jaargangen worden geleid door enkele ouders en ondersteund door de stuurgroep Kica. De Kicaclub is een samenwerkingsverband van de Adelbertusparochie en de parochiegemeenschap Schoten.
De bijeenkomsten zijn in een eigen ruimte van de Adelbertuskerk of de parochiegemeenschap Schoten.

Contactpersonen   Pauline Eisenberger tel. 023 - 5273216
Marjan Frielink tel. 023 – 5260059


KINDERKERST- EN KINDERPAASVIERINGEN


Met Kerstmis en Pasen wordt er om 18.00 uur in de Adelbertuskerk een Kinderkerst- en een Kinderpaasviering georganiseerd. Hierbij wordt het Kerstverhaal/Paasverhaal verteld en nagespeeld door kinderen. Er worden liedjes gezongen samen met het kinderkoor De Adelbekjes.


KINDERNEVENDIENSTEN


Drie keer per jaar – in de Advent, op Palmzondag en bij het Adelbertusfeest in juni – is er een kindernevendienst voor kinderen van alle leeftijden. De kindernevendiensten vinden plaats tijdens de gewone vieringen en worden, naast de werkgroep, voor een belangrijk deel begeleid door een stel  tieners.

8

KOFFIEOCHTEND


Iedere donderdagmorgen is er in het parochiecentrum  van 10.00 – 11.30 uur open koffieochtend. Een moment om elkaar te ontmoeten. Iedereen is hierbij welkom.

KOREN


 Adelbekjes

Kinderkoor voor kinderen vanaf groep 4 basisschool. De Adelbekjes werken mee aan de gezinsvieringen, de kinderkerst- en kinderpaasvieringen en de Eerste Communieviering.
Begeleiding door keyboard, dwarsfluit en piano.
Repetitie: vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur in de ontmoetingsruimte.

 Adelbertuskoor

Het Adelbertuskoor is een dames- en herenkoor dat vaak zingt tijdens de zondagsviering. Repertoire: vnl. missen, van bekende grote componisten en ook andere meerstemmige werken.
Een aantal leden zingt ook bij uitvaartdiensten.
Repetitie: dinsdag van 19.30-21.30 uur in de ontmoetingsruimte

 Cantorij

De Cantorij is een dames- en herenkoor met een gevarieerd repertoire: enkele meerstemmige missen, veel meerstemmige liederen, Nederlands of Engels.
De Cantorij zingt vaak bij zondagsvieringen. Samen met Trinity werkt de Cantorij mee aan de Taizé-vieringen op de derde zaterdagavond van de maand in de oneven maanden.
Repetitie: woensdag van 19.30-21.30 uur in de ontmoetingsruimte.

 Trinity

Trinity is een jongerenkoor dat regelmatig vieringen ondersteunt met eigentijdse Nederlandse en Engelstalige liederen, begeleid door piano, drumstel, dwarsfluit, basgitaar. Trinity verzorgt samen met de Cantorij de Taizévieringen (zaterdagavond).
Repetitie vrijdag van 20.15-22.00 uur, ontmoetingsruimte

9

LEERHUIS


Deze groep mensen komt bij elkaar rond spirituele onderwerpen. De bijeenkomsten zijn iedere 3e maandag van de maand van 13.30 – 15.30 uur in het parochiecentrum.

OPEN KERK


Iedere donderdagmiddag  is de kerk tussen 14.00 en 16.00 uur geopend voor bezichtiging. Iedereen is van harte welkom om de kerk te komen bezoeken, even rond te lopen, een kaarsje aan te steken of gewoon even te zitten.

Iedere laatste donderdag van de maand is bovendien pastoor De Jong aanwezig en beschikbaar voor een gesprek.

PEUTER- EN KLEUTERVIERINGEN


Tijdens de gezinsvieringen in de Adelbertuskerk vindt er ook altijd een peuter- en kleuterviering plaats voor de jongste kinderen. Na het welkom gaan de peuters en kleuters, samen met de begeleidende ouders, naar een parochiezaal. Daar gaan zij op hun eigen manier, met het thema van de gezinsviering aan de slag. Aan het eind van de viering komen zij dan weer terug in de kerk en vertellen en laten zien wat ze gedaan hebben.


PRAATPAAL VOOR BRUGKLASSERS


Kinderen uit de groepen 8 van de katholieke basisscholen in de Adelbertusparochie, de parochiegemeenschap Schoten en de Adalbertus-parochie (Spaarndam)  én kinderen in de parochiebestanden die in deze leeftijdscategorie vallen, worden uitgenodigd om tijdens hun brugklasjaar deel te nemen aan Praatpaal. Tijdens de Praatpaalavonden in een parochiezaal of de huiskamer van begeleidende ouders, praten de jongeren met elkaar over hun ervaringen op school en thuis. De begeleiders dragen onderwerpen en gespreksvormen aan, in wisselwerking met de jongeren. Zij worden weer ondersteund door de stuurgroep Praatpaal.

10

SACRAMENT VAN DE VERGEVING


U kunt een persoonlijke afspraak maken met pastoor, Peter de Jong om dit sacrament in een biechtgesprek te vieren.
tel. 023-7435622 of 06-12748091 of per email: plmj@ziggo.nl

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN


Om zieke en oudere mensen in de gelegenheid te stellen ook het sacrament van de zieken te ontvangen is er, op een nog nader te bepalen datum, een viering waarin de sacramentstoediening plaats vindt.
Deze viering heeft een gemeenschapskarakter.
De gelovigen worden in twee voorbereidende bijeenkomsten voorbereid op het ontvangen van het sacrament.

Informatie: secretariaat Adelbertus  tel. 023 – 5261626

THEMA-CAFÉ


Thematische avondbijeenkomsten op donderdagavond in de ontmoetingsruimte, rond kerk, geloof en maatschappij. Aan de hand van een inleiding of presentatie door een deskundige ontstaat er een gesprek.
De toegang is gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.


27 september : Les Choristes, een film over ontspoorde kinderen en de
                         kracht van muziek
22 november : “De drie koningen van het kerstverhaal” lezing met dia’s over de                                betekenis van de zwarte koning. Door Aukje Bos.
24 januari :       Powerpointpresentatie met muziek over Moskou.
                         St. Petersburg en de Gouden Ring.
                         Door de heer en mevr. Abspoel.
14 maart :         Lezing met muziek over het Credo bij Mozart en Haydn.
                         Door Wout Strootman
2 mei  :             De jongen in de gestreepte pyjama, film.

Informatie: Hetty Pijnaker tel. 023 - 5251035

UITVAARTEN


Uitvaartdiensten worden verzorgd door de pastoor of door parochianen die opgeleid zijn om een kerkelijke uitvaart te leiden.
De viering van de uitvaart zal, afhankelijk van de pastorale inschatting van de omstandigheden van de familie en de betrokkenen in overleg met de
betreffende voorganger, bij voorkeur de vorm krijgen van een woord- en gebedsdienst. Indien u echter de voorkeur geeft aan een heilige Mis en er is een priester beschikbaar, dan kan dat ook.

11

VIERINGEN


- Reguliere vieringen:
Vrijdag  9.30 uur

Zaterdag 19.00 uur 
(m.u.v. 1e zaterdag van de maand en de 
  3e zaterdag van elke oneven maand)

Zondag 10.00 uur

- Vespervieringen
Op de eerste zaterdag van de maand wordt een Vesperdienst gehouden, in de ontmoetingsruimte achter in de kerk. Er worden liederen en psalmen gezongen en er is een overweging over de evangelietekst van het betreffende weekend.
Op zaterdag 3 november is er een Byzanthijnse vesper.

- Taizé – vieringen

Deze viering zijn geënt op de diensten zoals die in Taizé plaatsvinden, een oecumenische geloofsgemeenschap in Frankrijk.
Alles in deze vieringen is er op gericht om ruimte te scheppen voor eigen gedachten en gevoelens. Daartoe worden liederen gezongen die een meditatieve sfeer oproepen en wordt er gewerkt met lichtsymboliek.
De vieringen beginnen steeds om 19.00 uur en zijn op;
15 september, 17 november, 19 januari, 16 maart, 18 mei, 20 juli

De Cantorij en Trinity verlenen hun medewerking aan deze vieringen.


- Ouderenvieringen
Viermaal per jaar is er op vrijdagmorgen om 10.00 uur een ouderenviering. In 2012 zijn die op 21 september en
21 december. Voor 2013 moeten deze nog worden vastgesteld

12

ZIEKEN- EN OUDERENDAG 2013


Op 12 maart wordt er van 10.00 tot 16.00 uur door de Protestantse Gemeente Haarlem-Noord en Spaarndam, de R.K. Adelbertusparochie en parochiegemeenschap Schoten een oecumenische zieken- en ouderendag georganiseerd in de Immanuelkerk in de Van Egmondstraat in Haarlem-Noord.
Deze dag is bedoeld voor allen die wegens hun gezondheidssituatie min of meer aan huis gebonden zijn.
Opgave via het secretariaat tel. 023-5261626


ZONDAGMIDDAGBIJEENKOMSTEN


Op zondagmiddag wordt een zgn. zondagmiddagbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomsten (we noemen het ook wel eens “een viering, maar dan anders”) zijn bedoeld voor kinderen en ouder(en)s van alle leeftijden. We beginnen met koffie, thee, limonade met cake en taart. Daarna wordt de bijeenkomst geopend en worden kaarsen aangestoken. Vervolgens wordt een verhaal voorgelezen dat te maken heeft met het thema.
Jammer genoeg is er  het laatste jaar geen bijeenkomst meer georganiseerd.  In 2013 pakken wij de draad weer op.
Aan het einde van de viering kan een ieder die dat wil blijven eten. We eten en delen wat iedereen heeft meegenomen. Voor drinken, borden en bestek wordt gezorgd.
Er zijn geen kosten aan verbonden; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.